Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 στις 19:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση και ψήφιση Ισολογισμού οικ. Έτους 2016 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
2) Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018(Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
4) Κατανομή ΣΑΤΑ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης και ορισμός χρόνου καταβολής της αποζημίωσης (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6) Παράταση χρονοδιαγράμματος της εργασίας “Καθαρισμός – υλοτομία και απομάκρυνση παρόδιας βλάστησης οδού Μεταμόρφωσης – Μεταγγιτσίου” (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7) Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου” (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8) Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης για το έργο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου” και αρ. Μελ. 32/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
9) Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης & εκτίμησης ακινήτου στις Καλύβες του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
10) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κρήμνης ιδιοκτησίας Δημοτικού Σχολείου Ζερβοχωρίων με αριθμό αγροτεμαχίου 23 και έκτασης 1.500 τ.μ. (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
11) Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου με γεώτρηση στην Δ.Ε. Γαλάτιστας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
12) Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” (Εισηγ.: ΚΥΡΙΑΚΟΥ)

13) Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου – Δέσμευση κάλυψης της συμβατικής δαπάνης πέραν της επιχορήγησης από ίδιους πόρους για τα υποέργα με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και«ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
14). Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 και τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» (Εισηγ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση οδοστρωμάτων εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ και ΣΜΑκαι εσωτερικών υποδομών” (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση Βασικών Υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση Βασικών Υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)” αρ. Μελ. 45/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
Επιχορήγηση Συλλόγων και τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
18) Επιστροφές αχρεωστήτως (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” (Εισηγ.ΒΟΡΔΟΣ)
19) Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
21) Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22) Εξέταση αίτησης του Δήμτσιου Ιωακείμ του Δημητράκη για υδροδότηση εργαστηρίου επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς στην περιοχή “Τρυμώνας” της Τ.Κ. Βραστάμων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23) Εξέταση αίτησης του Κυριαφίνη Ιωάννη του Ελευθερίου για υδροδότηση εργαστηρίου επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς στην περιοχή “Τρυμώνας” της Τ.Κ. Βραστάμων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
24) Εξέταση αίτησης της Κυριαφίνη Άννας του Γεωργίου για υδροδότηση σε αγροτεμάχιο στην περιοχή “Παρτσαλάς”, εκτός οικισμού της Τ.Κ. Βραστάμων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25) Παραχωρήσεις χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
26) Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
27) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)