Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 8ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2015 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου. Οι 41 συνολικά διαθέσιμες οκτάμηνες θέσεις εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου αφορούν ειδικότητες οδηγών, χειριστών μηχανημάτων, υδραυλικών, τεχνιτών, εργατών καθαριότητας κα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΚΕΠ του Δήμου. Περισσότερες πληροφορίες στο site του Δήμου Πολυγύρου www.polygyros.gr .