Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

paidikos stathmos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ 2019-20

Οι αιτήσεις για την εγγραφή νέων και επανεγγραφή των ήδη φιλοξενουμένων νηπίων για τους Δημοτικούς Παιδικού Σταθμούς του Δήμου Πολυγύρου με τροφεία, σχολικού έτους 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 31-5-2019 μέχρι την Παρασκευή 14-6-2019 και ώρες από 8:00 πμ. έως 14:00 μμ.

Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν με συνημμένα τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι, από τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών στο οποίο ανήκουν βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους.
Για τον Α΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πολυγύρου και Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Πολυγύρου, τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν με συνημμένα τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της Δ/νσης του Νομικού Προσώπου, στον Πολύγυρο (ισόγειο στα παλαιά Δικαστήρια).
Αιτήσεις που δε θα έχουν όλα τα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν και δεν θα μοριοδοτηθούν .
Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών, και να έχουν αγωγή τουαλέτας (να μην φοράει Πάνα), έως την εγγραφή τους.
Στους Παιδικούς Σταθμούς, εγγράφονται πρώτα τα νήπια των αποδεδειγμένα εργαζομένων μητέρων και επειδή οι αιτήσεις που υποβάλλονται είναι συνήθως περισσότερες από τις κενές θέσεις που υπάρχουν, γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη όλων σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και την μοριοδότηση.
Οι εργαζόμενες και οι άνεργες μητέρες θα πρέπει να ενημερωθούν και σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).
Τα οριστικά αποτελέσματα των νέων εγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710-23986.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση Εγγραφής
Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν με συνημμένα τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι, από τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών στο οποίο ανήκουν βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους. Για τον Α΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πολυγύρου και Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Πολυγύρου, τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν με συνημμένα τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της Δ/νσης του Νομικού Προσώπου, στον Πολύγυρο (ισόγειο στα παλαιά Δικαστήρια). (Εκδίδονται και από το Κ.Ε.Π του Δήμου Πολυγύρου από τις 8:00πμ. έως τις 20:00 μμ.)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
(Εκδίδονται και από το Κ.Ε.Π του Δήμου Πολυγύρου από τις 8:00πμ. έως τις 20:00 μμ.)
3. Ιατρική Βεβαίωση (Ατομικό Δελτίο Υγείας -επισυναπτόμενο έντυπο) για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης mantoux).
4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι
α1) Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα.
Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων , τελευταίου τριμήνου
α2) Για γονείς που πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαιτείται αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4
β) Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα.
Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας
γ1) Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.
Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία των γονέων
γ2) Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία.
Έναρξη εργασιών από την Δ.Ο.Υ
γ3) Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση.
Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
δ) Για γονείς αγρότες
Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
ε) Για γονείς άνεργους
Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ ( ΟΧΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
5. Αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος και αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή του.)
Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης :Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ)
7. Δήλωση παραλαβής παιδιού από τον παιδικό σταθμό
8. Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
9. Για τη εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
10. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω. Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
11. Μονογονεϊκή οικογένεια. Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
12. Οικογένεια με τρία παιδιά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
13. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) για τις πολύτεκνες οικογένειες
14. Διαζευγμένοι γονείς. Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών.
15. Γονείς φοιτητές. Βεβαίωση ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ εξαμήνου από την Γραμματεία της Σχολής.
16. Γονέας στρατιώτης. Βεβαίωση από το Στρατό.
17. Υπέυθυνη Δήλωση του έρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

 Μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα για το σχηματισμό ορθής κρίσης της επιτροπής εισηγήσεων εγγραφών οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο επίσημης αρχής κριθεί ανά περίπτωση απαραίτητο
 Θα ληφθούν υπ΄ όψιν και θα είναι έγκυρα, μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών, και να έχουν αγωγή τουαλέτας (να μη φοράνε Πάνα).

• Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πολυγύρου, εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα, τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.
• Τα νήπια που επανεγγράφονται, φιλοξενούνται στον ίδιο Παιδικό Σταθμό.
• Σε περίπτωση που ένας Παιδικός Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Παιδικό Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.
 Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής είναι η τακτοποίηση της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που το παιδί ήδη φιλοξενείται

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
– Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
– Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, που βρίσκετε στο έντυπο της αίτησης, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
– Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων η πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 η άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική η άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα.