Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ampeli

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγ/κού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ. ανακοινώνει τη «Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021». Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας νέας
φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες – Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
Το/α αγροτεμάχιο/α μπορεί να είναι ιδιόκτητο/α ή ενοικιαζόμενο/α τουλάχιστον για εφτά (7) έτη. Οι αιτήσεις είναι αποδεκτές όταν σ’ αυτές επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα παραστατικά ιδιοκτησίας ή ενοικίασης των αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση μίσθωσης και χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη
σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επίσης στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αφορούν τα κατά περίπτωση κριτήρια προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής 2371351270/433.