Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

fosda

22 8ΜΗΝΑ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και τους ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και Πολυγύρου θα προσληφθούν 22 άτομα.
Στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα προβλέπεται η κάλυψη των παρακάτω θέσεων: ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (1 άτομο), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών –Αυτοκινήτων (1 άτομο), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες) (1 άτομο), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ́Εργων (Τσάπες) (1 άτομο), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1 άτομο), ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ ́) (2 άτομα), ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας (1 άτομο) και ΥΕ Εργατών –τριών (3 άτομα).
Για τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου προβλέπεται η κάλυψη των παρακάτω θέσεων: ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (1 άτομο), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών –Αυτοκινήτων (1 άτομο), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες) (1 άτομο), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τσάπες) (1 άτομο), ΔΕ Ζυγιστών (1 άτομο), ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ ́) (2 άτομα), ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας (1 άτομο) και ΥΕ Εργατών –τριών (3 άτομα).

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ