Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00 με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1) Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Αποδοχή ποσού 74.070,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Α’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3) Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Παιδείας για τις αποφάσεις των παραχωρήσεων χώρων, που έχουν σχέση με τις Σχολικές Μονάδες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
4) Έκτακτη επιχορήγηση ποσού από τον Δήμο Πολυγύρου 40.000,00 € για πληρωμή εξόδων θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 60% και 40% αντίστοιχα. (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
5) Ορισμός Προέδρου για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
6) Επιστροφές αχρεωστήτως (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

8) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου 1 : «Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου-Δ.Κ. Ορμύλιας-Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου-Τ.Κ. Μαραθούσας-Τ.Κ. Κρήμνης-Τ.Κ. Βραστάμων-Οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων» της πράξης «Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου και κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρήμνης και στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
9) Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή δεξαμενής 300m3 στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου (Εισηγ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
10) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδ. 033.6b της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποδοµές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιµου νερού» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδ. 078.10a της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
12) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
13) Επιχορηγήσεις Συλλόγων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
14) Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση «Ξενοδοχείο OLYMPIC BIBIS» στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΡΔΟΣ.)
15) Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης» (Εισηγ.: ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
16) Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (αίτηση κ. Θεοδοσά Άννας) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17) Παραχώρηση στο δήμο 50 τ.μ. για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον Γαλαρηνό από την Στέλλα Κοντού
18) Καθορισμό θέσεων υδρονομέων άρδευσης & υδρονομικής περιόδου για το έτος 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
19) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου.