Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Λόγω ματαίωσης της συνεδρίασης της 27/07/2020 εξαιτίας έλλειψης απαρτίας, τακτική συνεδρίαση του Σώματος θα γίνει την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 19:30

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και τη παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη τελικής απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου Κατερτζή και ήδη ιδιοκτησίας Τράπεζας Πειραιώς (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
2. Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγή – Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 16 MW στη θέση «Τρουλάκι – Ζωγραφίτικο» Δ.Ε. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
3. Λήψη απόφασης για 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3. Κατανομή ΣΑΤΑ (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
4. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
5. Παραλαβή και έγκριση υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ψακουδίων και Βατοπεδίου στην Ε.Ε.Λ. Ορμύλιας» με αρ. μελέτης 22/2019 (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Αρχικής Σύμβασης και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση» (αρ. μελ. 12/2013) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7. έγκριση 1ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. μελέτης: 56/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση» με αρ. μελ. 4 / 2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9. Τροποποίηση απόφασης υλoποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003673 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
10. Χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12. Έγκριση ή μη ενίσχυσης ενδεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης νερού με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Ταξιάρχη (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Ορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων καμερών ασφαλείας στο Γ/σιο – Λύκειο Ορμύλιας (
15. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα», αρ. μελ 15/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
16. Συνδρομή του Δήμου Πολυγύρου στη διοργάνωση του 4ου Πολύγυρος run Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
17. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
18. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
19. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20. Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Α’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
21. Έγκριση τοπικού σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» (αρ. μελ. 45/2016) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο “Αναψυκτήριο” οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα (ολοκλήρωση)» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25. Γνωμοδότηση για ΜΠΕ για την τροποποίηση της οικ. 151914/15.09.2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (υποκατηγορία Α1-Ομάδα 5η – Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες/εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων με Α/02
26. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθ. μελέτης 14/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
27. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου με αριθ. μελέτης 18/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή -ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμό Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας – Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
29. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
30. Ορισμό Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα» αριθ. μελ. 15/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
31. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ.91/2014 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
32. Λήψη απόφασης για την απευθείας διαπραγμάτευση εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτήριου στην Κοινότητα Ορμύλιας (οικισμός Ψακουδίων) (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
33. Λήψη απόφασης του Δήμου Πολυγύρου για την μετατροπή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΑΕ/ΟΤΑ) από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) και τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου σε αυτόν (Εισηγ. :ΒΟΡΔΟΣ)
34. Λήψη απόφασης του Δήμου Πολυγύρου για την μετατροπή της Αναπτυξιακής Εταιρίας από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) και τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου σε αυτόν (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
35. Λήψη απόφασης για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων στον Ταξιάρχη για πάρκινγκ (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
36. Παράταση δωρεάν παραχώρησης του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5068 απορριμματοφόρου στον Δήμο Αμφίπολης (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
37. Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο SafeGreece (νέες τεχνολογίες και πολιτική προστασία) – Έγκριση δαπάνης συμμετοχής και δαπάνης για την μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα (14-16 Οκτωβρίου 2020) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
38. Λήψη απόφασης για την παροχή γνώμης για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
39. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΠΑΝ για μελέτες και επίβλεψη έργων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
40 .Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αριστοτέλη για θέματα Πολιτικού Μηχανικού (μελέτες – έργα) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
41.Έκτακτη επιχορήγηση Α/βαθμιας εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
42.Διάλυση σύμβασης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με αρ. μελέτης 35/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
43.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για την κατασκευή του έργου : “Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή “Γήπεδο” του οικισμού Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου”, αρ. μελ. 5/2020 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)