Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Χορήγηση ενισχύσεων με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή αλιευτικού εργαλείου

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Χαλκιδικής ενημερώνει τους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, ότι εκδόθηκε η με αριθμό 1627/393923-21/12/2023, Β΄ 7412, Κοινή Υπουργική Απόφαση, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» στον τομέα της Αλιείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)».

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς να υποβάλλουν τις αιτήσεις στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, το αργότερο μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2024.

Κατεβάστε:

την ΚΥΑ

το παράρτημα – αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι πλοιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται:

α) Τσουβάλα Μαρία, τηλέφωνο γραφείου: 2109287173, email: mtsouvala@minagric.gr.

β) Τοτάχ Χουσεΐν, τηλέφωνο γραφείου: 2109287197, email: chtotach@minagric.gr

γ) Δαμιανίδης Παναγιώτης, τηλέφωνο γραφείου: 2109287177, email: pdamianidis@minagric.gr