Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

nero-geotriseis

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι όσοι πολίτες έχουν γεωτρήσεις και δεν έχουν καταθέσει στο Δήμο αίτηση για άδεια χρήσης νερού μέχρι τις 30/09/2015 θεωρούνται εκπρόθεσμοι και τους επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ με αρ. οικ.101123 (Β’1435/10/07/2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης…»).
Ο χρήστης νερού από μη αδειοδοτημένη γεώτρηση τιμωρείται ως εξής: α.) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-10-2015 έως 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1000 μέχρι 2000 ευρώ από 1-1-2016.
Επιπλέον προβλέπεται ότι για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου του Ν.3889/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες/χρήστες μπορούν να καταβάλλουν τα ανωτέρω πρόστιμα είτε στην Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό IBANGR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 που τηρεί το Πράσινο Ταμείο είτε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ) 3517, με την αιτιολογία π.χ. «Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ του σημείου υδροληψίας».
Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποδοθεί τα πρόστιμα σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο: 2371350750 (κ. Ζούνης Αθανάσιος)