Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, προχώρησε χθες στον ορισμό των αντιδημάρχων που θα πλαισιώσουν τη διοίκησή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την απόφασή τους τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών αναλαμβάνει η κα Νικολέτα Διαμαντουλάκη, η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία και ευθύνη Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προμηθειών, Ταμείου, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και λοιπών Τελών (Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας κλπ.)

Ο κ. Ανανάσιος Τσίγκας αναλαμβάνει χρέη Αντιδημάρχου Διοικητικής Μέριμνας και πρόνοιας με την εποπτεία και ευθύνη:

1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

– τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

 • τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ολύνθου για την επίλυση των προβλημάτων τους

 1. Θεμάτων Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ιδίως:

– τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου

– τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Κοινότητας και άλλα συναφή προγράμματα)

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:

– τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

Για τον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της καθημερινότητας, ο κ. Εμμανουήλ ορίζει Αντιδήμαρχο τον κ. Βασίλειο Φαρδογιάννη, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, και συγκεκριμένα:

– την επίβλεψη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη της υπηρεσίας διαχείρισης και περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και συντήρηση Πρασίνου

– τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

– τη διαχείριση των υδάτινων πόρων

 • τα θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων

 • την εποπτεία του ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και ανακύκλωσης

 • την εποπτεία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων και τον προγραμματισμό της λειτουργίας αυτών

 • τη συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου

 • την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την περισυλλογή των νεκρών αδέσποτων ζώων

 • τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πολυγύρου, Παλαιοκάστρου, Ταξιάρχη και Αγ. Προδρόμου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού- Αθλητισμού- Τουρισμού ορίστηκε ο κ. Γιάννης Λελεγιάννης αναλαμβάνοντας την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων:

-Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού

– των υπηρεσιών που αφορούν στην αθλητική πολιτική, τις αθλητικές υποδομές, τα προγράμματα αθλητικής ανάπτυξης και την υλοποίηση των συναφών δράσεων του Δήμου

– των υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και την υλοποίηση δημοτικών δράσεων που προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

– των ενεργειών που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου

– για την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων νεολαίας

Επίσης ο Δήμαρχος Πολυγύρου όρισε τον κ. Κατάκαλο Σακελλάρη ως

Α. καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και

Β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη:


– των Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής
και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

– του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

– της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

– της διατήρησης αειφορίας και κυκλικής οικονομίας του Δήμου

– του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

Β. Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα που αφορούν:

 • τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κλπ.)

 • τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

 • την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα

 • την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών

 • τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα

 • την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη για την περισυλλογή των νεκρών αδέσποτων ζώων

 • την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα κο Θεόδωρο Τσίγκα.

 • τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σανών για την επίλυση των προβλημάτων τους

 • Τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων Γαλάτιστας

Επιπλέον αποφάσισε ότι ο κ. Ευάγγελος Αρβανίτης θα είναι:

Α. καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας και

Β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη:

 • για τον συντονισμό της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

 • για την επάρκεια, καταλληλόλητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων

 • για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους διδάσκοντες

 • των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

 • για την τέλεση προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης

 • λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Β. Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων που αφορούν:

 • τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κλπ.)

– τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

 • την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων

 • την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών

 • τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων

 • την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη για την περισυλλογή των νεκρών αδέσποτων ζώων

 • την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα κο Θεόδωρο Τσίγκα

 • τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Ο κ. Παύλος Στεφανίδης θα είναι

Α. καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα και

Β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη για:

– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

– τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας

Β. Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας που αφορούν:

 • τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κλπ.)

– τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

 • την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας

 • την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών

 • τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας

 • την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη για την περισυλλογή των νεκρών αδέσποτων ζώων

 • την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα κο Θεόδωρο Τσίγκα

 • τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βραστάμων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τέλος ο κ. Εμμανουήλ αναθέτει την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Συμπαράστασης στην κα Αικατερίνη Αβέρη με την εποπτεία και ευθύνη για:

 • τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης

 • τη λειτουργία των ΚΑΠΗ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ ευχήθηκε σε όλους καλή θητεία και ζήτησε να εργαστούν με ζήλο για το καλό του τόπου.