Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

geniko nosokomeio

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΝΗ

Η διοίκηση του Γ. Ν. Χαλκιδικής ανακοινώνει: «Στις 12 Μαρτίου 2018 ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Π. Πολάκης υπέγραψε την «Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω Κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.»
Η συγκεκριμένη προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 553.000,00 €, αποτελεί το πρώτο μέρος της πρότασης για έργα/εργασίες διαρρυθμίσεων και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2.098.550,00 €, που κατατέθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
Διευκρινίζεται πως η περιουσία του Ιωάννη Κατσάνη του Χριστοδούλου υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αφέθηκε με την από 10/10/1982 διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. 141/10-2-1989 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο Ελληνικό Δημόσιο.
Με την υπ’ αρ. 8558/2003 απόφαση του Εφετείου Αθηνών καθορίσθηκαν οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληροδοτήματος Ιωάννου Κατσάνη ως εξής:
“Το προϊόν της εκκαθάρισης της περιουσίας του κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους των δαπανών εκτέλεσης έργων επεκτάσεων και διαρρυθμίσεων του Γ.Ν. Χαλκιδικής, καθώς και για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού”.
Στόχος της Διοίκησης του Γ.Ν. Χαλκιδικής είναι η πλήρης αξιοποίηση του κληροδοτήματος στο πλαίσιο πάντα της Αποστολής και του Οράματος του νοσοκομείου και συγκεκριμένα:
• Να παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη σε όλο το εύρος των ιατρικών του υπηρεσιών, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας
• Η περαιτέρω ανάπτυξη καθώς και η διαρκής αναβάθμιση του εύρους των υπηρεσιών του ώστε να μπορέσει να καλύψει κατά το δυνατό αυτοδύναμα τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού της Χαλκιδικής και των επισκεπτών της και να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της υγείας στην περιοχή ευθύνης του.»