Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δράση 3.1.2 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ.3549/27-9-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΛ8Χ4653ΠΓ-42Υ)
Η Πρόσκληση αφορά στη στήριξη των νέων συμμετοχών όσο αφορά την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού.
Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης θα διαρκέσει από 12-10-2023 έως 31-10-2023 (ώρα 13:00) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο φάκελος της αίτησης στήριξης θα υποβληθεί και εγγράφως στις αρμόδιες ΔΑΟΚ,εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης.
Μετά την παραλαβή των φακέλων των αιτήσεων στήριξης, οι κατά τόπους ΔΑΟΚ θα είναι αρμόδιες για τον διοικητικό έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων, για τον οποίο θα ακολουθήσουν σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες.