Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

olynthos39

ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΛΥΝΘΟ

Στο νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε το Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθο με προϋπολογισμό 2,4 εκ. ευρώ.
Η μεγάλη αυτή παρέμβαση αποτελείται από δυο υποέργα. Το πρώτο αφορά στη διευθέτηση δυο κεντρικών ρεμάτων, που διέρχονται μέσα από τον οικισμό.
Θα γίνει εκβάθυνση και διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δυο ρεμάτων, όπως διέρχονται μέσα από την Όλυνθο και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό. Η κατάσταση των δύο ρεμάτων, όπως καταγράφεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοινωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκή διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της κοίτης είναι επενδεδυμένη, στο υπόλοιπο της μήκος περίπου 1.800 μ. είτε παρουσιάζει υποτυπώδη διατομή, είτε απουσιάζει εντελώς. Τα πλημμυρικά νερά, όπως διέρχονται εντός του οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέδων.
Το δεύτερο υποέργο αφορά στην αμοιβή της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την παρακολούθηση των εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών.