Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί από το Δημοτικό ραδιόφωνο. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:
1. Διάλυση συμβάσεων των μελετών με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την κτηματογράφηση – πολεοδόμηση Βραστάμων (Διόρθωση Κτηματογράφησης)» και «Εκπόνηση μελέτης για την κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση Βραστάμων (Υψομετρική μελέτη οδών)» (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
2. Ανταλλαγή οικόπεδων στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Καλυβών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
3. Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για δράσεις πυροπροστασίας (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
4. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και παραλαβή της σχετικής μελέτης (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5. Αίτημα παραχώρησης χώρου (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
6. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 23351/29-12-2016 αίτησης του κ. Γερογιάννη Μαυρουδή σχετικά με άδεια σύνδεσης αγροτεμαχίου του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7. Έγκριση 4ης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» αρ. μελ. 154/2012(Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

8. Έγκριση ή μη αύξησης των ωρών εργασίας (πλήρη απασχόληση) με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της κ. Ελένης Μουστάκα (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
9. Διαγραφή τελών νεκροταφείου Ιωάννη Καράχου (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
10. Αίτηση Μάλαμα Χρήστου για παροχή ύδρευσης σε αγροτική αποθήκη του (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
11. Αίτηση Σαρδαράκη Αλέξανδρου για την παροχή ύδρευσης σε τροχόσπιτό του στην θέση «Πετράρα» εκτός οικισμού Ψακούδια. (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
12. Αίτηση Χαλικιοπούλου Ευτυχίας περί επιστροφής εγγύησης ύδρευσης (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
13. Αίτηση Αποστολίδη Μιχαήλ για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν» (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
14. Μειώσεις, διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης άρδευσης κ.λ.π. Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
15. Αίτηση Καμαργιώτη Άγγελου για μείωση τελών ύδρευσης (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
16. Απόδοση Ποσοστού εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
17. Αποδοχή ποσού και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολύγυρου από την Β’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
18. Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
19. Διαγραφές – μειώσεις τελών ύδρευσης Τ.Κ. Βάβδου (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
20. Εισήγηση επί της ένστασης της Αναδόχου Κ/ξίας του έργου «Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» με αρ. μελέτης 01/2015, κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί μη αποδοχή της δήλωσης διακοπής εργασιών (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
21. Αίτηση της εταιρίας MEDINET Υπηρεσιών Υγείας Α.Ε. για την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. να συστήσει εταιρία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με τον όρο ότι θα συμμετέχει σ’ αυτήν και η ίδια εταιρία. (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
22. Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2016 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
23. Οργάνωση εκδηλώσεων (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 02/11) (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25. Αίτηση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη της εταιρίας «LABRO SYSTEM Α.Β.Ε.Ε.» (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
26. Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
27. Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
28. Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για τη Δ.Ε. Ανθεμούντα, για αντικατάσταση παραιτηθέντος (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
29. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση και περιορισμός κόμης υψηλόκορμων δέντρων Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
30. Παραχώρηση κατά χρήση γραφείου στο κοινοτικό κατάστημα Τ.Κ. Βάβδου (Εισηγ: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
31. Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2016 (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
32. Εξέταση αίτησης για την διαγραφή οφειλών οστεοφυλακίου στην Δ.Κ. Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
33. Νέες άδειες περιπτέρων (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ )
34. Ανάθεση παροχής υπηρεσίας στην ΑΝΕΤ.ΧΑ. ετήσιας διάρκειας (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
35. Διαβίβαση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου» Αριθμ. Μελέτ. 18/2013 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
36. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης για την εκμίσθωση ανοικτού χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Ριζών. (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
37. Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» της πράξης «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
38. Διαβίβαση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών» αρ. μελ. 166/2009 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
39. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλάτανουτου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 18 / 2013 – Αναδόχου :ΑΩΟΣ ΑΤΕ (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
40. Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ ΚΑΙ Δ/Κ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 81/2012 (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση «Χατζή Λάκα» Καλυβών» αρ. μελ. 87/95 (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
42. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
43. Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
44. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας ” με αριθ. Μελ. 1/2015 (Εισηγ. κ. ΛΑΚΡΟΣ)
45. Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
46. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
47. Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)