Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στις 16:00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση)» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
2. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή του δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος VI ( Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3. Εξέταση αίτησης Παντάλη Ιωάννη για παροχή ύδρευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Κρήμνης» (Εισηγ: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)

5. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.1 (Α/Α ΟΠΣ 1407) και τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ καθώς και των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β’ προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» – Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης με κωδικό 028.9iv (Α/Α ΟΠΣ 1548) και τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» – Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
7. Κάλυψη εξόδων δαπάνης κηδείας άπορου συνδημότη (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
8. Εξέταση ενστάσεων για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης της Δ.Ε. Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΛΑΚΡΟΣ)
9. Εξέταση αίτησης για την διαγραφή οφειλών από οστεοφυλάκειο του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
10. Αναπροσαρμογή του δικαιώματος ενταφιασμού για τους μη κατοίκους της Δημοτική Κοινότητας Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΛΑΚΡΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2016 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12. Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13. Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
15. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση οχημάτων – και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
17. Ορισμός επιτροπής καταστροφής δημοσίων αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
18. Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας για την περαίωση του υποέργου «Αναπλάσεις Ιστορικού Ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» (αρ. μελ. 45/2012, της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ 464696» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
19. Έγκριση και παραλαβή της: «Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Πολυτεχνείου στον Πολύγυρο» Δήμου Πολυγύρου με αρ. μελ. 10/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
20. Έγκριση 3ου Τακτικοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Αναπλάσεις στον Ιστορικό Ιστό και σε περιοχές προ του ’23 στον Πολύγυρο» με αρ. μελ. 45/2012 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης με κωδικό 040611 (Α/Α ΟΠΣ 1726) και τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
22. Έγκριση 1ης τροποποίησης της μελέτης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» με αρ. μελέτης 01/2015 (Εισηγ.: ΛΑΚΡΟΣ)
23. Έγκριση και παραλαβή της: «Μελέτη οδοποιίας για το έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά – Καλαμωτό» Δήμου Πολυγύρου με αριθ. Μελέτης 05/2016 (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
24. Εξέταση αίτησης του κ. Καραμούζη Μιχαήλ για άδεια στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου» (αρ. μελ. 352/2004) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
26. Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
27. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης – άρδευσης λυμάτων» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
28. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης με κωδικό 033.6b (Α/Α ΟΠΣ 1602) και τίτλο «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού» (ΑΔΑ: ΩΒΣ17ΛΛ-ΤΓΓ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» – Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
29. Εξέταση αίτησης για την διαγραφή τελών ύδρευσης της Καραγιάννη Μαγδαληνής (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
30. Λήψη τελικής απόφασης για την έγκριση αγοράς ακινήτου για τον Βιολογικό Σταθμό Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
31. Αίτηση παράτασης εμπορικής μίσθωσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
32. Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου», αρ. μελ. 154/2012 (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
33. Συμμετοχή στην Πράξη Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΒΔΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ με κωδικό 5002212 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)