Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Μελίσσια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΟΚ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Οι μελισσοκόμοι της Π.Ε. Χαλκιδικής σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 178/136702/25-05-2021 (ΑΔΑ:9ΨΩΗ4653ΠΓ-82Λ) εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του Άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ 1560/Β’/17-4-2021) Υπουργικής Απόφασης.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν:

α) σε έντυπη μορφή στο 2ο όροφο, γραφείο 75, Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ., της Π.Ε. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρεία της Π.Ε. Χαλκιδικής . β) σε ηλεκτρονική μορφή στο Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ. (e-mail: agro4@halkidiki.gov.gr) και

γ) μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Μετά την αίτηση θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα της ανωτέρω Υ.Α. προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.