Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kipseles

ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ενημερώνει όλους τους Μελισσοκόμους ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 9Α Πυρ/κής Διάταξης του Α.Π.Σ (φεκ β΄1554/10-11-2005), το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον

1) Έχει γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τις κυψέλες.
2) Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης κυψελών από τα δένδρα και θάμνους, είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα
3) Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρων).
4) στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη
Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
Το κάπνισμα των μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προηγούμενα προληπτικά μέτρα και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
Επειδή ορισμένοι μελισσοκόμοι χρησιμοποιούν παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων ως βάσεις των κυψελών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εστίες μεγάλης έντασης και διάρκειας, αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να αντικατασταθούν από άλλα δύσφλεκτα υλικά.
Επίσης οι κυψέλες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.