Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 23 Θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2014 στις 6.00 μ.μ..
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Αποδοχή της ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 57100015 του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων- Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν- Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου, με το ποσό των 9.750.000,00 € (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

2. Αποδοχή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 4.500.000,00 € του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
3. Αντικατάσταση του έργου Δήμου Πολυγύρου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση και την προώθηση της Ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων Δήμου Πολυγύρου» ποσού 290.000,00 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» με το έργο «Προμήθεια α) ενός μικρού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5κ.μ., β) ενός (1) μεγάλου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16κ.μ., και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (άρθρο 208 παρ.3 Ν.3463/2006) για τις παραπάνω αποδοχές (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
6. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015-2016 (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
7. Εξέτασης αίτησης σύνδεσης αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου (εκτός οικισμού) (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
8. Ορισμός εκπροσώπου (και αναπληρωτή) του Δήμου Πολυγύρου για την σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού- παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
9. Έγκριση και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, για εκδίκαση υπόθεσης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
10. Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης μπροστά σε ιδιοκτησία στην Τ. Κ. Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
11. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 205 Ν. 3584/2007) (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
12. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (άρθρο 21 Ν. 2190/1994) διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
13. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957) (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
14. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
15. Επιχορήγηση Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
16. Παράταση της σύμβασης προμήθειας λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πολυγύρου κατά ένα τρίμηνο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού υλικού (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
17. Παράταση της σύμβασης προμήθειας ελαστικών Δήμου Πολυγύρου κατά ένα τρίμηνο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού υλικού (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2015, κατόπιν κλήρωσης (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
19. Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
20. Χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση Υπαίθριου Λούνα Παρκ στην Τ. Κ. Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: Γ. Ματέας)
21. Εξέταση της υπ’ αριθ. 14711/8-8-2014 αίτησης του Λυρτζή Σωτηρίου του Ιωάννη σχετικά με την άδεια σύνδεσης αγροτεμαχίου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
22. Ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά του υπολείμματος ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
23. Έγκριση της έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)