Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimarxeio pezodromos

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις τετραγωνικών ακινήτων

Από το ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αρχική δήλωση ή δήλωση μεταβολών, που έχουν επέλθει στην επιφάνεια ή τη χρήση των ακινήτων τους, για τον ορθό υπολογισμό και την επιβολή των σχετικών δημοτικών τελών και φόρων με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες αναδρομικές χρεώσεις και τα συναφή πρόστιμα, επιβαρυνόμενοι με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους από 1-1-2020 με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021 τεύχος Α’), αναφέρεται:
«Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.»

Καλούνται οι Δημότες που έχουν διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Δήμο με αυτά που δηλώνουν στο Ε9, ή δεν έχει γίνει ποτέ ανάλογη δήλωση, να εκμεταλλευτούν την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση που ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά, ώστε να αποφύγουν το πρόστιμο που θα προκύψει έπειτα από την αυτεπάγγελτη διασταύρωση των στοιχείων, που ισοδυναμεί με χρέωση στο διπλάσιο των επιπλέον τετραγωνικών της τελευταίας πενταετίας.

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής tetragonika.govapp.gr

Σημειώνεται ότι μετά την πάροδο της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής αναδρομικών χρεώσεων και προστίμων.
Δ.Ε.Πολυγύρου: 2371350718, 2371350732
Δ.Ε Ορμύλιας: 2371351030
Δ.Ε.Ανθεμούντα: 2371351709
Δ.Ε Ζερβοχωρίων: 2371350900